Adatkezelés fotó és videó készítés esetére

A Paulus Alapítvány, mint Adatkezelő szervezet (továbbiakban Adatkezelő) hitéleti, közösségépítési célú
rendezvényein kamerás kép- vagy hangfelvételek, videó és fényképfelvételek (tömegfelvétel) készülhetnek.


Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése érdekében fényképfelvételeket, videófelvételeket és kamerás
kép vagy hangfelvételt készíthet a rendezvényein hitéleti és közösségépítési, szabadidős tevékenységének
dokumentálása, illetve ennek a nyilvánossággal való megismertetése céljából. Az Adatkezelő jogos érdeke a
lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlásán alapuló hitéleti tevékenység és hitéleti célok társadalmi
jelentőségének nyomon követése, nyilvánosságra hozatala, népszerűsítése.


A felvételeket az Adatkezelő kezeli és nyilvánosságra hozhatja a honlapjain (www.alapitvany.paulus.hu) a
közösségi oldalain (Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, stb.) továbbá archiválás céljából tárolja.


Ezen adatkezelés ellen Ön, mint Érintett jogosult tiltakozni, tájékoztatást, hozzáférést kérni, korlátozni az
adatkezelést.


A kamerás kép- vagy hangfelvételek, videó és fényképfelvételek felhasználásának időtartama: az Adatkezelő
fennállásának időtartama, illetve Érintett korlátozási jogának gyakorlásáig, tiltakozásáig tart.


Adatkezelő:
Paulus Alapítvány (székhely: 2049 Diósd, Hunyadi tér 7., adószám: 18293333-1-13, képviselő: Márton
Zoltán – Elnök)


Érintetti jogokkal a következő elérhetőségre küldött írásos nyilatkozattal élhet:

1. levélben, postai úton: 2049 Diósd, Hunyadi tér 7.
2. email-ben:

Önrendelkezési jog megsértése esetén panasszal a NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, tel.: +36 (1) 391-1400, www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

Az egyedi képek esetében – ahol az ábrázolt személyek egyedien, nem tömeg részeként jelennek meg – az
Adatkezelő a tartalom/adat nyilvánosságra hozatala előtt az Érintett hozzájárulását, gyermek esetén
szülői/gondviselői beleegyező nyilatkozatot kéri.


Kelt: Diósd, 2024. 06. 02.