Miért imádkozzunk?

Eredeti cím: What Should We Pray For?  

Írta: John Piper
Fordította: Sipos Edina

Ha olyan vagy, mint én, akkor te is észrevetted már, hogy az imaéletednek jót tesz egy olyan lökés, ami kirántja a megszokott kerékvágásból. Amikor imádkozunk, ugyanazokat a kifejezéseket használjuk újra és újra, és hajlamosak vagyunk automatikusan a már agyoncsépelt szavainkat ismételgetni (mint például az automatikusan szót). Sokszor az értelmetlen ismételgetés sémáiba veszünk.

Az ördög gyűlöli az imádságot, és hús-vér testünket – természetéből fakadóan – szintén nem szereti. Ezért az ima nem teljes, kifejlett állapotban, szenvedélyesen bújik ki szívünk méhéből – gyakorlásához pedig folyamatosan megújuló fegyelemre van szükségünk. 

Évekkel ezelőtt, amikor megírtam Let the Nations Be Glad (Örvendjenek a nemzetek!) című könyvemet, abban úgy érveltem, hogy az ima olyan, mint egy háborús adó-vevő készülék, és nem egy kaputelefon. Isten pedig inkább olyan, mint egy vezérkari főnök, nem pedig egy komornyik, aki azt lesi, hogy mikor hozhat még egy párnát a fejed alá. Természetesen Ő egyúttal Atya, szerelmes, barát, orvos, pásztor, segítő, király, Megváltó, Úr és lelkigondozó is egyben, de ebben az elbukott, „ördögökkel teli világban” az imádság akkor működik a legjobban, ha a gyakoriságát a hit harcának irányítóközpontjához igazítjuk.  

Szóval, amikor megírtam a könyvet, összeírtam mindazokat a dolgokat, amikért a korai keresztények imádkoztak. Ezt a listát azután kinyomtattam magamnak, és mint kiderült, épp erre a lökésre volt szükségem. Úgy vélem, ez neked is hasznos lehet. Kinyomtathatod és egy ideig a Bibliádban tarthatod, hogy vezessen az imádkozásban. 

Az nagymértékben erősítheti az imádságba vetett bizalmunkat, ha tudjuk, hogy nem imádkozunk furcsán. Ha úgy imádkozunk, ahogyan azt az Újszövetségben látjuk, az biztonságos és annak ereje van. Az imáinknak időről időre egy olyan lökésre van szükségük, ami kirántja őket a megszokott kerékvágásukból.   

Az imádság a világmindenség egyik nagy és dicsőséges misztériuma marad. Az, hogy a mindentudó, mindenben bölcs, mindenható Isten úgy rendelte, hogy az általa teremtett világ az imáink alapján működjön, egyszerűen felfoghatatlan. A Szentírás azonban egybehangzóan erről tanúskodik. Isten hallja az Ő népének imádságait és válaszol rájuk. Ó, ne hanyagoljuk el ezt a fantasztikus lehetőséget arra, hogy hatással legyünk nemzetekre, mozgalmakra, intézményekre, gyülekezetekre és emberi szívekre, különös tekintettel a saját szívünkre.

Ha szeretnél azért imádkozni, amiért a korai keresztények imádkoztak:

Imádkozz azért, hogy Isten nevét felmagasztalják ebben a világban!
„Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.” (Máté 6,9)

Imádkozz azért, hogy Isten építse az Ő országát ebben a világban! 
„…jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.” (Máté 6,10)

Imádkozz azért, hogy az evangélium a lehető leggyorsabban terjedjen és az emberek tiszteljék! 
„És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is.” (2Thesszalonika 3,1)

Imádkozz a Lélek teljességéért! 
„Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” (Lukács 11,13; vö. Efezus 3,19) 

Imádkozz azért, hogy Isten szolgáltasson igazságot népének az ügyeiben!
„Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá?” (Lukács 18,7) 

Imádkozz azért, hogy Isten mentse meg a nem hívőket! 
„Testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek.” (Róma 10,1) 

Imádkozz azért, hogy Isten irányítsa a kardot! 
„Vegyétek fel (…) a Lélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által…” (Efezus 6,17-18)

Imádkozz azért, hogy bátran hirdesd az igét!
„…imádkozzatok mindenkor a Lélek által (…) és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát.” (Efezus 6,18-19)

„Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet.” (ApCsel 4,29)

Imádkozz jelekért és csodákért!
„Most pedig, Urunk (…) add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet; nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által.” (ApCsel 4,29-30)

„Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését.” (Jakab 5,17-18)

Imádkozz sebesült társaid gyógyulásáért!
„[A gyülekezet vénei] …imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt…” (Jakab 5,14-15)

Imádkozz a nemhívők gyógyulásáért! 
„Történt pedig, hogy Publiusz apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította.” (ApCsel 28,8)

Imádkozz azért, hogy Isten kiűzze a démonokat!
„Ő pedig ezt mondta nekik: Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal.” (Márk 9,29)

Imádkozz csodás szabadulásokért! 
„Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. …Amikor ezt [hogy kiszabadult] felismerte, elment Mária házához, aki a Márknak is nevezett János anyja volt. Itt sokan voltak együtt és imádkoztak.” (ApCsel 12,5.12)

„Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt…” (ApCsel 16,25-26)

Imádkozz a halottak feltámadásáért! 
„Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt, és imádkozott, azután a holttest felé fordulva ezt mondta: Tábita, kelj fel! Ő pedig kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült.” (ApCsel 9,40-41)

Imádkozz azért, hogy Isten minden szükséges dologgal ellássa a csapatait!
„…mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.” (Máté 6,11)

Imádkozz stratégiai bölcsességért! 
„Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” (Jakab 1,5)

Imádkozz azért, hogy Isten vezetőket állítson az őrhelyekre!
„Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek.” (ApCsel 14,23) 

Imádkozz azért, hogy Isten küldjön erősítést! 
„…kérjétek tehát az az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Máté 9,38)

„Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket.” (ApCsel 13,2-3)

Imádkozz a többi misszionárius sikeréért! 
„A mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban, hogy megszabaduljak azoktól, akik hitetlenek Júdeában, és hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek”. (Róma 15,30-31)

Imádkozz azért, hogy egység és összhang uralkodjon a sorainkban!
„De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.” (János 17,20-21) 

Imádkozz azért, hogy a közös harcban felbátorodjunk!
„…amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait”. (1Thesszalonika 3,10)

Imádkozz helyes ítélőképességért! 
„…és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára.” (Filippi 1,9-10)

Imádkozz Isten akaratának megismeréséért!
„Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással.” (Kolossé 1,9) 

Imádkozz azért, hogy jobban megismerd Istent!
„[Szüntelenül imádkozunk azért, hogy] növekedjetek Isten ismeretében.” (Kolossé 1,10; vö. Efezus 1,17)

Imádkozz azért az erőért, hogy felfogd Krisztus szeretetét!
„Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, …[hogy] képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét.” (Efezus 3,14.18-19) 

Imádkozz azért, hogy mélyebben átéld a biztos reményt! 
„…szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban …, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között.” (Efezus 1,16.18)

Imádkozz erőért és állhatatosságért!
„[Szüntelenül imádkozunk értetek], hogy erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre.” (Kolossé 1,11; vö. Efezus 3,16)

Imádkozz azért, hogy még jobban tudatában légy Isten benned lakó erejének! 
„…szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban (…) hogy meglássátok, (…) milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön.” (Efezus 1,16.18-19)

Imádkozz azért, hogy a hited meg ne fogyatkozzon! 
„…de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet!” (Lukács 22,32)

„Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt.” (Lukács 21,36)

Imádkozz nagyobb hitért! 
„A fiú apja azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!” (Márk 9,24; vö. Efezus 3,17)

Imádkozz azért, hogy ne ess kísértésbe!
„… ne vígy minket kísértésbe.” (Máté 6,13)

„Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” (Máté 26,41)

Imádkozz azért, hogy Isten vigye véghez a jó elhatározásaidat! 
„Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan”. (2Thesszalonika 1,11)

Imádkozz azért, hogy jót cselekedj! 
„[Szüntelenül imádkozunk értetek], hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel.” (Kolossé 1,10) 

Imádkozz azért, hogy Isten megbocsássa a bűneidet!
„…és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” (Máté 6,12)

Imádkozz azért, hogy Isten megóvjon a gonosztól! 
„…szabadíts meg a gonosztól.” (Máté 6,13)

John Piper a desiringGod.org alapítója és tanítója, a Bethlehem Teológiai Akadémia kancellárja. 33 éven át szolgált Minnesota államban, a minneapolisi Bethlehem Baptista Gyülekezet lelkipásztoraként. Több mint 50 könyv, többek között a Szenvedélyem, Isten – egy keresztény hedonista gondolatai című mű szerzője. Legújabb könyve a Come, Lord Jesus (Jöjj, Úr Jézus!).