Mit tanít az Újszövetség a gyülekezeti összejövetelekről? 

Eredeti cím: What does the New Testament say that churches should do when they gather?
Fordította: Horváth Kávai Árpád

Az Újszövetség szerint a gyülekezetben egybegyűltek a Biblia olvasásával, a Biblia igazságának hirdetésével, a Biblia szerinti imádkozással, a Biblia megéneklésével és a Biblia láthatóvá tételével foglalkozzanak.

 

 1. A Biblia olvasása.
  Pál a következőt írta Timóteusnak: 
  „…legyen gondod a Szentírás felolvasására, az igehirdetésre, a tanításra.” (1Tim 4,13).
  A gyülekezetnek hangosan fel kell olvasnia a Szentírást az összejöveteleken.

   

 2. A Biblia igazságának hirdetése. Pál a következőt írta Timóteusnak: „…hirdesd az igét […]” (2Tim 4,2). Pál saját maga is          „…Isten teljes akaratát” (ApCsel 20,27) hirdette az efezusi gyülekezetnek. A gyülekezeti összejöveteleknek ma is olyan igehirdetések köré kellene épülniük, amelyek a Szentírás esszenciájára  támaszkodnak és a kor embere számára alkalmazhatók.

   

   

 3. A Biblia szerinti imádkozás. Pál szorgalmazta, hogy a gyülekezeti összejöveteleken imádkozzanak (1Tim 2,8; 3,14-15). Az imák tartalma a Szentírásra épüljön, hogy ezáltal minden jelenlévőt építsen (1Kor 14,12 és26) az imádság. Ez nem azt jelenti, hogy az istentiszteleten elhangzó imáknak formálisnak vagy egyformáknak kell lenniük, azonban tartalmazzák a Biblia gazdagságát.

   

 4. A Biblia megéneklése. Pál a következő szavakat intézte a kolosséiakhoz:
  „Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy […] intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.” (Kol 3,16).
  Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a gyülekezetben csak a zsoltárokat szabad énekelni, vagy kizárólag a Szentírás igéit dalba foglalni,  ugyanakkor olyan énekeket kellene énekelni, amelyek telve vannak a Biblia teológiai igazságaival és a Szentírás nyelvezetével.

   

 5. A Biblia láthatóvá tétele. A bemerítkezés és az úrvacsora – Augusztinusz szavaival élve – látható szavak. Ezek segítségével látható, megszagolható, megérinthető és megízlelhető az Ige. Az úrvacsorát és a bemerítkezést a gyülekezetben egybegyűltekkel közösségben, nyilvánosan kellene ünnepelni (1Kor 11,17-34).

Az összefoglaló alapja a Ligon Duncan által írt és a Foundations for Biblically Directed Worship címet viselő fejezet alapján készült, ami a Philip Graham Ryken, Derek Thomas, és Ligon Duncan szerkesztésében megjelent és a Give Praise to God: A Vision for Reforming Worship címet viselő kiadvány (Phillipsburg, P&R Publishing, 2003, 65-58.) része.